مدل سازي مصرف آب يك دستگاه كولر آبي در منطقه گرم و خشك

در ايران سرمايش ساختمان ها غالبا به وسيله كولرهاي آبي تامين مي شود. بررسيهاي اوليه نشان ميدهد كه مصرف آب واقعي كولر بخصوص در مناطق گرم و خشك حتي با احتساب ضريب حداكثر روزانه، بيشتر از مقدار ضوابط پيشنهادي استاندارد مهندسي آب كشور است و نيز مدلي كه بتوان با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه مقدار آب مورد نياز كولر را برآورد نمود در دسترس نميباشد. از آنجايي كه ميزان آب مصرفي كولرهاي آبي عمدتا تابع دماي هواي محيط است، اين مطالعه با هدف "مدل سازي مصرف آب كولرهاي آبي براي مناطق گرم و خشك ايران" انجام گرفته است. اين تحقيق يك مطالعه تجربي است كه در بهار و تابستان سال 1385 در شهر قم وکاشان به انجام رسيده است. 


دانلود

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران