کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

 • قیمت اولیه :
  152,000,000
 • قیمت نهایی :
  149,000,000
کولر پلیمری سانترفیوژ BLDC با اینورتر

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

 • قیمت اولیه :
  150,000,000
 • قیمت نهایی :
  143,000,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

 • قیمت اولیه :
  155,000,000
 • قیمت نهایی :
  148,700,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ تک فاز دو دور

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

 • قیمت اولیه :
  120,000,000
 • قیمت نهایی :
  107,500,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز

  کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

 • قیمت اولیه :
  160,000,000
 • قیمت نهایی :
  154,800,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال اینورتر دار پایین زن

  کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

 • قیمت اولیه :
  120,000,000
 • قیمت نهایی :
  114,700,000
کولر پلیمری 12000 اکسیال تک فاز پایین زن

  کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر

 • قیمت اولیه :
  200,000,000
 • قیمت نهایی :
  189,100,000
کولر پلیمری 15000 سانترفیوژ اینورتر